Štítek Reklama

Interpreti Petr Brant Diskografie Deset Let V Sudu Mosty

Petr Brant - Mosty

Více interpretů jako tento

Deset Let V Sudu

Text písničky

Wszystkie mosty, które miêdzy nami
Rozwiesi³a noc
Krusz¹ siê jak szk³o
W œwietle dnia

I coraz dalszy jesteœ mi
I znów nie znam Ciê
Wiêc kim by³ ten cz³owiek
Z którym dzieli³am swój sen.

A w mojej g³owie wojna
Myœli niespokojnych

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Kochany
Mów mi czêœciej o mi³oœci
bo chcê wierzyæ,
¯e jest

A z dnia na dzieñ
czasu coraz mniej
By wymieniæ miêdzy sob¹
Op³atki serc

Znów w mojej g³owie wojna
Wieczna wojna
Myœli niespokojnych

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Mosty krusz¹ siê
Krusz¹ siê
W œwietle dnia

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Miêdzy ziemi¹, a niebem
Szukamy siê
Wci¹¿ dalecy od siebie
Jak gwiazdy dwie

Mosty (04:33)
    Audio & video
    iStyle
    Štítek Reklama