Jak Češi vnímají písmo? Archetyp milence píše Dancing Scriptem, Comic Sans je pro klauny a rebelové volí pro politické letáky Courier, ukázal průzkum

mim

Jak písmo ovlivňuje vnímání textu, který máme před sebou? Některé emoce se přímo poutají k různým typům písma, některé jsou však individuální a liší se člověk od člověka. Vnímají Češi dětinský Comic Sans opravdu jako písmo vhodné jen pro klauny a zvyšuje patkový Times důvěryhodnost psaného textu?

Na to se zaměřil typografický průzkum, ve kterém dotazovaní přiřazovali fiktivní charaktery k určitému typu písma. Cílem bylo zjistit, jaké asociace vyvolá určité písmo u českých uživatelů, které reprezentovalo 406 respondentů.

Výběr

„Jedním z charakterů s jednou dominující abecedou byl vládce, kde zvítězil Times. Zdá se, že toto patkové písmo má schopnost dodat nápisům tón respektu a autority, čemuž odpovídá i jeho minimální podíl u klauna a rebela. Z výzkumu dále vyplývá, že existují vjemové i kulturní asociace spojené s grafickou úpravou písma, které jsou postavené na zkušenostech s obvyklým užitím dané abecedy,“ říká Lukáš Pilka z digitální agentury BlueGhost, která průzkum dělala.

Cílem průzkumu bylo prozkoumat emoce vyvolávané zcela odlišnými písmy spíše než podobnými exempláři lišícími se jen v některých parametrech, proto výběr pro testování vypadal následovně: Times (dynamická antikva), Courier New (egyptienka), Helvetica (statický grotesk), Montserrat (geometrický grotesk), Dancing Script (kaligrafické písmo) a Comic Sans (volně psané písmo).

Pro každý z dvanácti archetypů, jež vycházejí z marketingových person, které značí určité lidské vlastnosti a emoce, byla vytvořena fiktivní postava – respondenti měli vybrat jednu ze šesti druhů symbolických vizitek, každá se stejným obsahem, ale různou abecedou. Na těchto kartičkách stálo například „Jan Tvořitel, pomáhám vytvářet nové věci a zhmotňovat vize“ nebo „Sofie Chytrá, inteligence je má cesta k pochopení světa“.

Dancing Script pro milence, Times pro vládce

Z výsledků je patrné, že pro některé archetypy se našlo jedno písmo s výrazně vyšším podílem oproti konkurentům. Ve dvou případech, u pečovatele a milence, se jednalo o Dancing Script, tedy o abecedu napodobující ruční styl psaní. Zřejmě tedy platí, že imitace rukopisu dodává nápisům osobnější charakter. Bez ohledu na fakt, že text byl vytvořen a zobrazen skrze digitální technologii.

Nelze však říct, že by se již zmiňovaný Times propojoval jen s významy autority, protože obdržel nadprůměrný podíl hlasů u 7 z 12 otázek. Za zmínku stojí jeho 25,6% podíl v kategorii jeden z nás, což jej společně s Helveticou (40,1 %) řadí mezi jednu z nejneutrálnějších abeced. Lze jej tedy použít všude, kde není revolta či legrace.

Rebel volí Courier

Absolutním protikladem Timesu je dle výsledků Comic Sans, tato stokrát vysmívaná sada dětinsky kreslených znaků se jeví jako dobrá volba pouze pro klauna, kde zcela předčila všechny ostatní možnosti. Z části pak může sloužit jako výraz rebelství, avšak ve všech ostatních případech je pro komunikaci nevhodná.

Mluvíme-li o rebelovi, pak je dobré uvést, že se jedná o jediný archetyp, kde zvítězil Courier New – abeceda imitující styl psacího stroje. Zdá se tedy, že je v naší kultuře stále živá představa revolucionáře či anarchisty, který po nocích „datluje“ na stroji politické letáky a anonymní texty.

Závěr

Některé charaktery naopak nejsou spjaty s žádným konkrétním stylem. Například kouzelník, neviňátko nebo objevitel mají vyrovnaný podíl hned několika abeced a i nejméně volená písma u nich získala téměř 10 %. V nabídce tedy neexistoval font, který by tyto osobnosti dokázal přesně vystihnout.

„Je zřejmé, že typografie má podstatný vliv na úspěšnost komunikace, pomáhá lidem dešifrovat významy a posuzovat relevanci informací v jejich prostředí. Volba vhodné abecedy tak představuje designérský problém zasluhující si metodický přístup. Přesto se grafičtí designéři v moři abeced obvykle orientují zcela intuitivně. Na základě svého citu a vkusu vybírají určitý design a věří, že jejich volba je tou nejlepší cestou, jak podtrhnout význam sdělení,“ uzavírá Pilka.

Tabulka shrnující procentuální podíl respondentů, kteří zvolili danou kombinaci písma a osobnostního archetypu

Times Helvetica Courier Montserrat Dancing Comic
Neviňátko 19,9 9,2 7,9 25,1 27,5 10,4
Mudrc 31,7 20,3 18,8 25,0 2,0 2,2
Objevitel 10,2 17,4 17,9 32,6 8,5 13,4
Rebel 4,7 9,2 36,0 19,4 7,2 23,6
Kouzelník 19,5 9,4 11,6 21,4 29,6 8,6
Hrdina 22,8 28,0 12,4 30,4 1,5 5,0
Milenec 9,4 5,7 8,2 14,4 56,7 5,7
Klaun 3,2 4,2 5,4 5,4 13,4 68,3
Jeden z nás 25,6 40,1 14,3 14,8 1,5 3,7
Pečovatel 17,5 4,7 3,2 6,4 58,1 10,1
Vládce 42,9 27,3 5,2 22,9 0 1,7
Tvůrce 11,7 17,1 9,9 33,3 20,6 7,4

 

Témata:, ,