Kotvald: Vágnera bych na narozeniny nepozval!

Redakce

http://www.frekvence1.cz/pub/cs/program/podcast/index.shtml?itemId=18019